Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN HURTOWNI ONLINE Factoryprice.eu

 REGULAMIN HURTOWNI ONLINE Factoryprice.eu

(„REGULAMIN”)

wersja obowiązująca od 07.02.2020 roku.

 

I. Informacje podstawowe

1. Platforma Hurtownia online Factoryprice.eu, działająca pod adresem https://factoryprice.eu („Hurtownia” lub „Factoryprice.eu”) prowadzona jest przez Sławomira Pazio, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 5210401334, REGON: 010551560, adres poczty elektronicznej: hurt@factorprice.eu („Sprzedawca”). 

2. Za pośrednictwem Hurtowni:

a. sprzedawane są towary należące do Sprzedawcy m.in. odzież, galanteria, obuwie, akcesoria, drogeria oraz inne w tym akcesoria do domu („Towary”);

b. świadczone są drogą elektroniczną inne usługi (m.in. formularz kontaktowy, prowadzenie konta).

3. W ramach Hurtowni Sprzedawca świadczy usługi wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, dokonującym zakupów na cele związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient Platformy Internetowej, uprawniony do nabywania Towarów w Hurtowni, nie będący konsumentem („Klient”). Sprzedaż w Hurtowni nie jest sprzedażą konsumencką.

4. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Hurtowni, jest terytorium Unii Europejskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

5. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.).

 

II. Ogólne warunki korzystania z Factoryprice.eu

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Klienta i użytkownika serwisu z Factoryprice.eu. Regulamin określa również:

a. warunki zawierania umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”), umowy o świadczenie usług (m.in. wymagania techniczne);

b. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

2. Klient może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług dropshippingu, polegającej na bezpośrednim dostarczaniu osobie, z którą Klient zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy, Towarów nabytych przez Klienta od Sprzedawcy („Umowa Dropshippingu”) na zasadach określonych w odrębnej Umowie Dropshippingu.

3. Korzystanie przez Klienta lub użytkownika serwisu z Factoryprice.eu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Factoryprice.eu jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne w ramach Factoryprice.eu świadczone są przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Klienta lub użytkownika serwisu.

6. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Factoryprice.eu pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych Factoryprice.eu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

 

III. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny oraz dostępności zamieszczane są na stronie internetowej Hurtowni, przy opisie danego Towaru.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej Hurtowni przy opisie danego Towaru.

4. Cena podana w opisie Towaru w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla Stron.

5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług - VAT) oraz nie obejmują kosztów dostawy.

6. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru, o ile nie wybrał opcji odbioru osobistego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie Hurtowni, dostępnym na stronie https://factoryprice.eu/Koszty-wysylki-cterms-pol-610.html.IV. Zawarcie umowy

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy przedsiębiorcami, tj. Sprzedawcą oraz Klientem i powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta oraz odbioru Towaru (zawarcie Umowy Sprzedaży).

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Hurtowni (https://factoryprice.eu) po przejściu procesu składania zamówienia. Rezygnacja ze złożonego zamówienia nie jest możliwa.

3. W ramach procesu składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. rejestracji;

b. wyboru zamawianych Towarów;

c. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

d. złożenia zamówienia;

e. płatności za zamówienie.

4. Klient ma obowiązek sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych wprowadzanych do formularza zamówienia. Zmiana danych nie jest możliwa po zakończeniu procesu składania zamówienia.

5. W czasie rejestracji Klient jest zobowiązany podać aktualne dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i NIP). Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez Klienta.

6. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Regulaminu i Polityki Prywatności.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierającą treść zamówienia.

 

V. Zasady płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:

a. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

b. płatność poprzez serwis PayU,

c. pobranie

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Mus Sławomir Pazio ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy nr rachunku: PL 12 1090 1056 0000 0001 3426 4125. W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę przedsiębiorstwa oraz numer zamówienia.

3. Należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zamówiony Towar w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.

 

VI. Termin i sposób dostawy

1. Towary są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Dostawa Towaru jest realizowana, w zależności od wyboru Klienta w zamówieniu, za pośrednictwem:

a. firm kurierskich na adres dostawy wskazany przez Klienta,

b. firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru wybranych przez Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru spowodowane w szczególności błędnym lub niedokładnym adresem dostawy lub innych danych podanym przez Klienta.

4. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy po uprzednim ustaleniu możliwości i warunków odbioru ze Sprzedawcą, dokonanych przed złożeniem Zamówienia, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: hurt@factorprice.eu. W taki przypadku Klient, nie ma prawa zwrotu wynikającego z pkt. VII.

5. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego Towaru.

 

VII. Zwrot Towaru

1. Klient jest uprawniony do zwrotu Towaru, bez podania przyczyny, w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia odebrania Towaru dostarczonego do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest:

a. odesłanie przez Klienta kompletnego Towaru, nieuszkodzonego i nienoszącego śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu,

b. dołączenie formularz zwrotu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 

VIII. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

1) jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym),

2) w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru przez Klienta,

3) w przypadku wcześniejszego naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu,

4) w przypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności za zamówiony Towar w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży - bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

 

IX. Odpowiedzialność

1. Hurtownia nie przyjmuje reklamacji od konsumentów będących nabywcami Klienta.

2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

4. Sprzedawca nie jest stroną umowy pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta, w szczególności:

a. Sprzedawca nie jest stroną rozliczeń z tytułu umów pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta,

b. Sprzedawca nie uczestniczy w realizacji jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień nabywców Klienta, zwłaszcza gdy nabywca Klienta występuje jako konsument.

 

X. Inne usługi

1. Użytkownik serwisu może korzystać w Factoryprice.eu także z następujących usług świadczonych drogą elektronicznych:

a. konto w serwisie Factoryprice.eu;

b. formularz kontaktowy;

c. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Factoryprice.eu.

2. Szczegółowy opis usług elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie internetowej Factoryprice.eu.

3. Korzystanie z usług elektronicznych przez użytkowników serwisu jest bezpłatne. Nie wyłącza to możliwości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych świadczonych przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, o czym użytkownik serwisu otrzyma każdorazowo stosowną i pełną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.

4. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a użytkownikiem serwisu umowy o prowadzenie konta w serwisie - następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego przez użytkownika serwisu i zatwierdzenia go przyciskiem „Zarejestruj się”, co powoduje przesłanie formularza rejestracyjnego do walidacji przez Sprzedawcę. Z chwilą sprawdzenia poprawności danych przez Sprzedawcę i aktywowania konta w serwisie, proces rejestracji zostaje zakończony, a użytkownik serwisu zostaje automatycznie zalogowany na swoje konto - od tego momentu posiada on aktywne konto w Hurtowni i może składać zamówienia jako Klient korzystając ze swojego konta bez konieczności ponownej rejestracji („Umowa o prowadzenie konta”).

5. Umowa o prowadzenie konta jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyny przez:

a. przez Klienta, poprzez zlikwidowanie Konta;

b. przez Sprzedawcę, w szczególności, lecz nie wyłącznie, z uwagi na brak aktywności Klienta na Koncie przez okres co najmniej 365 dni od ostatniej aktywności albo w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy.

6. W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie konta, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zaniechania korzystania z materiałów i informacji, m.in. ze zdjęć i opisów Towarów, do których Hurtownia posiada prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, bez osobnego wezwania do zaprzestania korzystania z materiałów Sprzedającego.

 

XI. Dane osobowe

1. Dane przekazane przez Klienta lub użytkownika serwisu w ramach korzystania z usług w ramach Factoryprice.eu są przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta lub użytkownika serwisu jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży.

3. Klient / użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

 

XII. Prawa własności intelektualnej

1. Prawa do zawartości strony internetowej Factoryprice.eu, w tym autorskie prawa majątkowe lub inne prawa własności intelektualnej, w szczególności do nazwy, domeny internetowej, znaków towarowych, zdjęć, opisów, układu graficznego strony, innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom, z którymi Sprzedawca współpracuje.

2. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca może zmienić treść Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiany w zakreaie oferowanych usług, zmian w sposobie płatności, dostaw i zwrotów zakupionych Towarów.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Factoryprice.eu dostępnej pod adresem https://factoryprice.eu. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszystkie spory związane lub wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załączniki:

Formularz zwrotu Factoryprice.eu

 


Wersja regulaminu obowiązująca do 06.02.2020 roku

„Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz dopasowywania treści reklamowych do Twoich preferencji my oraz nasi partnerzy mogą przechowywać w Twojej przeglądarce pliki cookies oraz przetwarzać zawarte w nich dane osobowe w celach analitycznych oraz marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Zamknij
pixel