Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI dla serwisu https://factoryprice.eu

 

§ 1. [PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego factoryprice.eu prowadzonego pod adresem https://factoryprice.eu („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

 

§ 2. [ADMINISTRACJA DANYMI]

1. Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą korzystających z usług w Serwisie, a także osób reprezentujących osoby prawne korzystające z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) jest Sławomir Pazio prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MUS Sławomir Pazio” w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy NIP 5210401334, REGON: 010551560 (dalej: „Administrator”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2. Dane kontaktowe do Administratora: daneosobowe@factoryprice.eu

3. Użytkownik nie jest zobligowany do przekazania Administratorowi swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Administratora, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

 

§ 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w Serwisie, prowadzenia i obsługi konta Użytkownika Serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w Serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, realizacji złożonych zamówień przez Administratora itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych Administratorowi nieobowiązkowo;

b. analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez Administratora stosowanych rozwiązań w Serwisie;

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących Administratorowi praw.

2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które są przetwarzane:

a. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3. Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a. prowadzenia działań marketingowych (remarketingowych), w tym reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b. kierowania do Użytkownika newslettera lub innej formy marketingu bezpośredniego, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z zamówieniem przesyłania informacji handlowych na wybrany przez Użytkownika kanał (email, sms, mms).

4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

§ 4. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania oraz że środki ochrony są adekwatne do poziomu ryzyka dla prywatności Użytkowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL 3.0 RSA 128bit – gwarantowanego certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonego przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie – skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

 

§ 5. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. Administrator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania. Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w tym dostawcom usług hostingu, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), a także operatorom logistycznym oraz firmom kurierskim i przewozowym - wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez Administratora usług na rzecz Użytkowników.

 

§ 6. [ODBIORCY DANYCH]

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a. ochrony praw Administratora lub osób trzecich;

b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

 

§ 7. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Administrator w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na Administratora;

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez Administrator wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 8. [PLIKI COOKIES]

1. Administrator stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu;

b. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celach:

a. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;

b. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

c. statystycznych.

4. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Administrator również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b. pobierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

5. Zgoda na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookie może być w każdym momencie wycofana. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

§ 9 [NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE]

1. Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej w zewnętrznych serwisach internetowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez Administratora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

a. GOOGLE ANALYTICS: Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkowników (m.in. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

b. GOOGLE ADS: Administrator korzysta z technologii remarketingu oferowanej przez Google, w tym narzędzi Google Ads, które pozwalają na zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można ponownie rozpoznać urządzenie Użytkownika na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google oraz jego partnerów, a następnie wyświetlać takiemu użytkownikowi reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Ads. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl.

c. FACEBOOK PIXEL: Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, by kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook, a także mierzyć efektywność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwych ustawieniach do ochrony prywatności na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

§ 10. [PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO.

 

§ 11. [INFORMACJA HANDLOWA]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności Administrator oraz działalności partnerów i kontrahentów Administrator. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na newsletter, na korzystanie przez Administrator z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od Administrator informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

 

§ 12. [MAŁOLETNI]

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

 

§ 13. [LINKI]

1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

 

§ 14. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Korzystając z naszego Serwisu akceptujesz postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: daneosobowe@factoryprice.eu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://factoryprice.eu, w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Wersja obowiązująca od dnia 01.06.2019 roku

pixel