REGULAMIN HURTOWNI ONLINE Factoryprice.eu

REGULAMIN HURTOWNI ONLINE FACTORYPRICE.EU („REGULAMIN”)

 

I. Informacje podstawowe

1. Platforma Hurtownia online Factoryprice.eu, działająca pod adresem https://factoryprice.eu („Hurtownia” lub „Factoryprice.eu”), prowadzona jest przez Sławomira Pazio, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy , NIP 5210401334, REGON: 010551560, adres poczty elektronicznej: hurt@factorprice.eu („Sprzedawca”).

2. Za pośrednictwem Hurtowni:

a. sprzedawane są towary należące do Sprzedawcy m.in. odzież, galanteria, obuwie, akcesoria, drogeria oraz inne w tym akcesoria do domu („Towary”);

b. zapewniona jest możliwość wykupienia przez użytkownika działającego w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego („Klient”) licencji na czas określony do korzystania ze zdjęć produktowych Towarów wraz z opisem oferty Towarów w plikach xml, w celu prezentacji Towarów w sklepie internetowym Klienta („Abonament”);

c. świadczone są drogą elektroniczną inne usługi (m.in. formularz kontaktowy, prowadzenie konta).


3. Prezentowane na stronie internetowej https://factoryprice inne usługi.eu informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Hurtowni.

4. Sprzedaż Towarów i usług na podstawie Regulaminu z założenia nie jest kierowana do konsumentów, tj. do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Klient oświadcza, że składa zamówienie w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego.

5. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Hurtowni, jest terytorium Unii Europejskiej o ile nie umówiono się inaczej.

6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.).

 

II. Ogólne warunki korzystania z Factoryprice.eu

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Klienta i innych użytkowników sieci Internet z Factoryprice.eu. Regulamin określa również:

a. warunki zawierania umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług (m.in. wymagania techniczne);

b. zasady korzystania z Factoryprice.eu;

c. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

2. Rozpoczynając korzystanie z Factoryprice.eu Klient i inni użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z Factoryprice.eu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Factoryprice.eu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

4. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie użytkownika.

5. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Factoryprice.eu pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych użytkowników. Celem ochrony takich danych, użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

7. Klient lub inny użytkownik, obowiązany jest do korzystania z Factoryprice.eu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i podmiotów trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny oraz dostępności zamieszczane są na stronie internetowej Hurtowni, przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej Factoryprice.eu przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług - VAT).

5. Jedynym możliwym sposobem płatności za Towary i inne usługi w tym Abonament, jest przedpłata (płatność przelewem na konto lub przelew automatyczny lub płatność kartą).

6. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru, o ile nie wybrał opcji odbioru osobistego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Factoryprice.eu zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie factoryprice.eu.

 

IV. Abonament. Warunki licencji

1. Klient po dokonaniu wyboru Towarów ma możliwość wykupienia za dodatkową opłatą wskazaną w ust. 3 poniżej, Abonamentu tj. licencji niewyłącznej na czas określony do korzystania ze zdjęć produktowych Towarów wraz z opisem oferty Towarów w plikach xml. Licencja obejmuje wyłącznie wykorzystywanie przez Klienta wybranych zdjęć i opisów objętych Abonamentem w celu opublikowania ich we wskazanym Sprzedawcy w zamówieniu Klienta serwisie internetowym, w związku z prezentacją Towarów w serwisie i jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej. Klient nie ma prawa do wykorzystywania zdjęć lub opisów w jakichkolwiek innych serwisach nie wskazanych w zamówieniu (w tym serwisach Klienta oraz serwisach typu marketplace) bez wyraźnej zgody Sprzedawcy (wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

2. Klient nie ma także prawa do udzielania dalszych sublicencji bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. Jeśli Klient udzieli sublicencji bez zgody Sprzedawcy, to Klient zobowiązuje się zapłacić karę umowną każdorazowo w wysokości dwukrotności ceny jednomiesięcznego Abonamentu (bez rabatów), za każdy przypadek udzielenia sublicencji za miesiąc bezprawnego wykorzystania ww. materiałów przez dany podmiot, na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od jej doręczenia. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

3. Abonament udzielany jest na czas określony:

a. jednego (1) miesiąca za cenę 499 PLN brutto,

b. trzech (3) miesięcy za cenę 1.197 PLN brutto,

c. sześciu (6) miesięcy za cenę 1.794 PLN brutto,

d. dwunastu (12) miesięcy za cenę 2.388 PLN brutto.

4. Klient każdorazowo może przedłużyć Abonament na kolejny wybrany okres za stosowną opłatą.

5. Klient, który zarejestrował się w Factoryprice.eu pierwszy raz, otrzymuje na start rabat w postaci dostępu do usługi Abonamentu przez pierwsze trzy miesiące. Po upływie tego okresu, Klient powinien wykupić Abonament na kolejny wybrany czas określony wymieniony w ust. 3 powyżej, albo usunąć wszystkie pobrane pliki zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.

6. Jeśli Klient nie przedłuży Abonamentu, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszystkich plików pobranych w ramach Abonamentu z serwisu lub serwisów, na którym/ch wykorzystywał pliki. Jeśli Klient pomimo wygaśnięcia Abonamentu będzie dalej wykorzystywał pliki pobrane w ramach Abonamentu, Klient zobowiązuje się zapłacić karę umowną każdorazowo w wysokości dwukrotności ceny jednomiesięcznego Abonamentu (bez rabatów), za każdy rozpoczęty miesiąc bezprawnego wykorzystania ww. materiałów, na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od jej doręczenia. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. Oprócz powyższej kary umownej, Klient zobowiązany jest w razie dalszego wykorzystywania plików pomimo upływu Abonamentu do opłacania wynagrodzenia z tytułu Abonamentu.

7. Udostępnione w Factoryprice.eu zdjęcia, w tym zdjęcia produktowe Towarów oraz inne materiały określone w pkt X. Regulaminu są chronione w sposób szczegółowo opisany w pkt X. Regulaminu.

 

V. Zawarcie umowy

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni (zamówienie Towarów jak i zamówienie Abonamentu) oznacza zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcami tj. Sprzedawcą oraz Klientem i powoduje obowiązek zapłaty („Umowa Sprzedaży”).

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Hurtowni (https://factoryprice.eu) po przejściu całego procesu składania zamówienia na stronie internetowej. Rezygnacja ze złożonego zamówienia nie jest możliwa.

3. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. rejestracji;

b. wyboru zamawianych Towarów lub Towarów i długości odpowiedniego Abonamentu;

c. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

d. złożenia zamówienia;

e. płatności za zamówienie.

4. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. nazwa przedsiębiorstwa, imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów, wybrany czas trwania Abonamentu) wprowadzonych do formularza zamówienia.

5. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po zaakceptowaniu warunków Regulaminu i Polityki Prywatności;

b. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów lub Towarów i Abonamentu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

6. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierającą treść zamówienia. Zamówienia nie opłacone w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia zostaną anulowane.

7. Klient zobowiązany jest podać dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i NIP) oraz adres do wysyłki. Klient, w celu weryfikacji prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, powinien dodać w załączniku do formularza zamówienia plik (np. PDF, JPG) z aktualną informacją z CEIDG albo odpis skrócony z rejestru przedsiębiorców KRS. Jeśli dane do wysyłki i do faktury są różne, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez Klienta w trakcie zamówienia.

8. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

9. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z fakturą VAT w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

 

VI. Zasady płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar lub Abonament:

a. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

b. płatność poprzez serwis PayU.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Mus Sławomir Pazio ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy nr rachunku: PL 12 1090 1056 0000 0001 3426 4125. W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę przedsiębiorstwa oraz numer zamówienia.

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy lub płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar lub Abonament pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar lub Abonament zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Zamówienia nie opłacone w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia zostaną anulowane to znaczy po upływie powyższego terminu Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

4. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.

 

VII. Termin i sposób dostawy

1. Towary zakupione w Factoryprice.eu wysyłane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Dostęp do Abonamentu zakupionego w Factoryprice.eu udostępniany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VIII. Inne usługi

1. Klient/użytkownik serwisu może korzystać w Factoryprice.eu także z następujących usług świadczonych drogą elektronicznych:

a. Konto w serwisie Factoryprice.eu;

b. formularz kontaktowy;

c. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Factoryprice.eu.

2. Szczegółowy opis usług elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Factoryprice.eu.

3. Korzystanie z usług elektronicznych przez użytkowników jest bezpłatne z wyłączeniem usługi Abonamentu. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w Factoryprice.eu dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, przy czym, użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.

4. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o prowadzenie konta w serwisie - następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego i zatwierdzenia go przyciskiem "Zarejestruj się", co powoduje przesłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, a Klient zostaje automatycznie zalogowany na swoje konto - od tego momentu Klient posiada aktywne konto w Hurtowni i może składać zamówienia korzystając ze swojego konta bez konieczności ponownej rejestracji. Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu przez Klienta poprzez zlikwidowanie Konta w Hurtowni, lub może ulec rozwiązaniu przez Sprzedawcę z uwagi na brak aktywności Klienta na Koncie przez okres co najmniej 365 dni od ostatniej aktywności.

 

IX. Odpowiedzialność

1. Hurtownia nie przyjmuje zwrotów Towaru. Zakupy w Hurtowni nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych.

2. Hurtownia nie przyjmuje reklamacji od konsumentów będących nabywcami Klienta.

3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Factoryprice.eu przez Klienta, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca dokłada starań, by Factoryprice.eu spełniał oczekiwania Klientów, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Factoryprice.eu.

7. W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca nie odpowiada za:

a. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Sprzedawcy;

b. przerwy w dostępie do Factoryprice.eu spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;

c. niezadowalającą Klienta jakość, wydajność, dokładność Factoryprice.eu;

d. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);

e. następstwa działań osób – w tym działań Klientów- za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności;

f. następstwa przerw technicznych;

g. wobec osób trzecich, którym Klient udostępnił korzystanie z Factoryprice.eu.

8. W granicach dopuszczalnych prawem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży i świadczenia usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Sprzedawcy i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona.

 

X. Prawa własności intelektualnej

1. Klient i użytkownicy internetu odwiedzający Factoryprice.eu przyjmują do wiadomości i akceptują, że Sprzedawcy (lub osobom trzecim) przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do serwisu Factoryprice.eu, do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą jest dostępny, poszczególnych elementów serwisu Factoryprice.eu, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „Factoryprice”), formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich materiałów zamieszczanych w serwisie, a w tym między innymi do: tekstów, zdjęć, opisów zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych w szczególności stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozwiązań nawigacyjnych, struktury, elementów programistycznych obsługujących serwis, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści („Materiały”). Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach serwisu lub wykupionego Abonamentu tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych - Materiałów zawartych w Factoryprice.eu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez wykupienia Abonamentu albo bez zgody Sprzedawcy - wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Poprzez korzystanie z Factoryprice.eu użytkownik Internetu lub Klient nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Materiałów lub baz danych, o ile nie wykupił na określone Materiały Abonamentu.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Wszelkie spory związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.

4. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez zamieszczenie komunikatu w Factoryprice.eu. Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji. Jednak, w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn tj. jeśli zmiana wynika z konieczności dostosowania jego treści do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, a także w sytuacji zmiany zakresu lub formy świadczonych usług.

6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Factoryprice.eu. Regulamin udostępniony za pośrednictwem Factoryprice.eu, udostępniony jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W celu otwarcia pliku PDF Klient powinien użyć bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl), lub innego podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Na żądanie Klienta Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

7. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych i Umowa Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 


Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 30.09.2019 roku

  • facebook
  • twitter
„Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz dopasowywania treści reklamowych do Twoich preferencji my oraz nasi partnerzy mogą przechowywać w Twojej przeglądarce pliki cookies oraz przetwarzać zawarte w nich dane osobowe w celach analitycznych oraz marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Akceptuję
pixel