Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN HURTOWNI ONLINE Factoryprice.eu

 REGULAMIN HURTOWNI ONLINE Factoryprice.eu

(„REGULAMIN”)

wersja obowiązująca od 01.01.2023 roku

 

I. Informacje podstawowe

1. Platforma Hurtownia online Factoryprice.eu, działająca pod adresem https://factoryprice.eu („Hurtownia” lub „Factoryprice.eu”) prowadzona jest przez Sławomira Pazio, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 5210401334, REGON: 010551560 („Sprzedawca”).

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: hurt@factoryprice.eu,
b. telefonicznie pod numerem: +48601574450,
c. listownie na adres Sprzedawcy: „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy.

3. Za pośrednictwem Hurtowni:

a. sprzedawane są towary należące do Sprzedawcy m.in. odzież, galanteria, obuwie, akcesoria, drogeria oraz inne w tym akcesoria do domu („Towary”);
b. świadczone są drogą elektroniczną inne usługi (m.in. prowadzenie konta, Newsletter).

4. W ramach Hurtowni Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży oferowanych Towarów wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, dokonującym zakupów na cele związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, dla których zakup ten posiada charakter zawodowy, zarejestrowanym jako klient Hurtowni, uprawniony do nabywania Towarów w Hurtowni („Klient”). Jednocześnie sprzedaż w Hurtowni nie jest sprzedażą konsumencką w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nie jest świadczona dla:

a. osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą i zawodową („Konsument”),
b. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta”).

5. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Hurtowni jest terytorium Unii Europejskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

6. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.).


II. Ogólne warunki korzystania z Factoryprice.eu

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Klienta i użytkownika serwisu („Użytkownik”) z Factoryprice.eu. Regulamin określa również:

a. warunki zawierania umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”), umowy o świadczenie usług (m.in. wymagania techniczne);
b. warunki zawierania innych umów niż Umowa Sprzedaży czy Umowy Dropshippingu za pośrednictwem serwisu Factoryprice.eu,
c. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

2. Klient może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług dropshippingu, polegającej na bezpośrednim dostarczaniu osobie, z którą Klient zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy, Towarów nabytych przez Klienta od Sprzedawcy („Umowa Dropshippingu”) na zasadach określonych w odrębnej Umowie Dropshippingu.

3. Korzystanie przez Klienta lub użytkownika serwisu z Factoryprice.eu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Factoryprice.eu jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari), Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne w ramach Factoryprice.eu świadczone są przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Klienta lub użytkownika serwisu.

6. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Factoryprice.eu pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych Factoryprice.eu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.


III. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny oraz dostępności zamieszczane są na stronie internetowej Hurtowni, przy opisie danego Towaru.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej Hurtowni przy opisie danego Towaru.

4. Cena podana w opisie Towaru w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla Stron.

5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług - VAT) oraz nie obejmują kosztów dostawy.

6. W Hurtowni możliwe jest wyświetlenie następujących cen Towarów:

a. informacje o cenie jednostkowej Towaru z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);
b. informacje o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);
c. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).

7. Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez użytkownika tzw. kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.

8. W przypadku, w którym Towar jest oferowany do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do dnia obniżenia Ceny Regularnej.

9. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru, o ile nie wybrał opcji odbioru osobistego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie Hurtowni, dostępnym na stronie https://factoryprice.eu/Koszty-wysylki-cterms-pol-610.html.

10. W Hurtowni nie jest stosowane plasowanie produktów, tj. nie przyznaje się określonej widoczności produktom i nie nadaje się wagi wynikom wyszukiwania.

 

IV. Zawarcie umowy

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy przedsiębiorcami, tj. Sprzedawcą oraz Klientem i powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta oraz odbioru Towaru (zawarcie Umowy Sprzedaży).

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Hurtowni (https://factoryprice.eu) po przejściu procesu składania zamówienia. Rezygnacja ze złożonego zamówienia nie jest możliwa.

3. W ramach procesu składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. rejestracji;
b. wyboru zamawianych Towarów;
c. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
d. złożenia zamówienia;
e. płatności za zamówienie.

4. Klient ma obowiązek sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych wprowadzanych do formularza zamówienia. Zmiana danych nie jest możliwa po zakończeniu procesu składania zamówienia.

5. W czasie rejestracji Klient jest zobowiązany podać aktualne dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i NIP). Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez Klienta.

6. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Regulaminu i Polityki Prywatności.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierającą treść zamówienia.


V. Zasady płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:

a. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
b. płatność poprzez serwis PayU,
c. pobranie.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Mus Sławomir Pazio ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy nr rachunku: PL 12 1090 1056 0000 0001 3426 4125. W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę przedsiębiorstwa oraz numer zamówienia.

3. Należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zamówiony Towar w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.


VI. Termin i sposób dostawy

1. Towary są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Dostawa Towaru jest realizowana, w zależności od wyboru Klienta w zamówieniu, za pośrednictwem:

a. firm kurierskich na adres dostawy wskazany przez Klienta,
b. firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru wybranych przez Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru spowodowane w szczególności błędnym lub niedokładnym adresem dostawy lub innych danych podanym przez Klienta.

4. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy po uprzednim ustaleniu możliwości i warunków odbioru ze Sprzedawcą, dokonanych przed złożeniem Zamówienia, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: hurt@factoryprice.eu. W taki przypadku Klient, nie ma prawa zwrotu wynikającego z pkt. VII.

5. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego Towaru.


VII. Zwrot Towaru

1. Klient jest uprawniony do zwrotu Towaru, bez podania przyczyny, w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia odebrania Towaru dostarczonego do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest:

a. odesłanie przez Klienta kompletnego Towaru, nieuszkodzonego i nienoszącego śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu,
b. dołączenie formularz zwrotu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.


VIII. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

a. jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym);
b. w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru przez Klienta;
c. w przypadku wcześniejszego naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
d. w przypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności za zamówiony Towar w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży - bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.


IX. Odpowiedzialność

1. Hurtownia nie przyjmuje reklamacji od konsumentów będących nabywcami Klienta.

2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

4. Sprzedawca nie jest stroną umowy pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta, w szczególności:

a. Sprzedawca nie jest stroną rozliczeń z tytułu umów pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta,
b. Sprzedawca nie uczestniczy w realizacji jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień nabywców Klienta, zwłaszcza gdy nabywca Klienta występuje jako konsument.


X. Inne usługi

1. Użytkownik serwisu może korzystać w Factoryprice.eu także z następujących usług świadczonych drogą elektronicznych („Usługi Elektroniczne”):

a. konto w serwisie Factoryprice.eu;
b. newsletter;
c. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Factoryprice.eu.

2. W ramach Usług Elektronicznych, Sprzedawca może świadczyć usług cyfrowe polegające Użytkownikowi na i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej („Usługi Cyfrowe”).

3. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym Usług Cyfrowych, mogą być zawierane z użytkownikami, tj. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą działająca w imieniu własnym albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca w imieniu i na rzecz Klienta („Użytkownik”).

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest bezpłatne. Nie wyłącza to możliwości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych świadczonych przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, o czym Użytkownik otrzyma każdorazowo stosowną i pełną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.

 

XI. Konto

1. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkowników o prowadzenie konta w serwisie dochodzi z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika i zatwierdzenia go przyciskiem „Zarejestruj się”, co powoduje przesłanie formularza rejestracyjnego do walidacji przez Sprzedawcę.

Z chwilą sprawdzenia poprawności danych przez Sprzedawcę i aktywowania konta w serwisie, proces rejestracji zostaje zakończony, a Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje konto - od tego momentu posiada on aktywne konto w Hurtowni i może składać zamówienia jako Klient lub działając w imieniu i na rzecz Klienta, korzystając ze swojego konta bez konieczności ponownej rejestracji („Umowa o prowadzenie konta”).

2. Umowa o prowadzenie konta jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyny przez:

a. przez Klienta, poprzez zlikwidowanie Konta z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności, albo poprzez kontakt ze Sprzedawcą;
b. przez Sprzedawcę, w szczególności, lecz nie wyłącznie, z uwagi na brak aktywności Klienta na Koncie przez okres co najmniej 365 dni od ostatniej aktywności albo w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy.

3. Użytkownik może odstąpić od Umowy o prowadzenie konta w terminie 14 dni od jej zawarcia, w sposób określony w ust. 2 lit. a powyżej.

4. W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie konta, Klient i Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaniechania korzystania z materiałów i informacji, m.in. ze zdjęć i opisów Towarów, do których Hurtownia posiada prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, bez osobnego wezwania do zaprzestania korzystania z materiałów Sprzedającego.

 

XII. Newsletter

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania na wskazany adres e-mail treści cyfrowych stanowiących informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach e-mail od Sprzedawcy („Treści Cyfrowe”), a także informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oraz organizowanych promocji („Newsletter”) w zamian za dostarczanie przez Użytkowników ich danych osobowych. Zapisanie się do Newslettera może stanowić zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli użytkownik jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

2. Newsletter nie musi być i nie jest dostarczany Użytkownikom regularnie. O czasie dostarczenia Użytkownikom poszczególnych treści w ramach Newslettera decyduje każdorazowo Sprzedawca, w zależności od tego, czy zmianie uległa oferta Sprzedawcy, czy wprowadzono nowe promocje czy obniżki lub zaszły inne zdarzenia mające wpływ na ofertę Sprzedawcy, o których Sprzedawca chce poinformować.

3. W celu zapisania się do Newslettera (zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych) Użytkownik podaje na stronie internetowej Sprzedawcy w dedykowanym oknie zapisu na Newsletter swój adres e-mail.

4. Wybór opcji „Zapisz się” po podaniu wymaganych danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, jest równoznaczny ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących sklepu „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy.

5. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych w postaci adresu e-mail.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z zapisaniem się na Newsletter szczegółowo określa Polityka Prywatności zamieszczona w serwisie factoryprice.eu.

7. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera (rozwiązać umowę) w każdym czasie, a także odstąpić od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez wybranie opcji Rezygnacja z otrzymywania Newslettera” dostępnej za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera oraz podanie swojego adresu e-mail, na który przesyłany jest Newsletter.

8. Rozwiązując umowę Użytkownik może, ale nie musi, podać powód rezygnacji z usługi.

 

XIII. Reklamacje

1. Użytkownikowi korzystającemu z Usług, a także otrzymującemu Treści Cyfrowe w ramach Newslettera przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe są niezgodne z umową.

2. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: hurt@factoryprice.eu albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: „MUS Sławomir Pazio”, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

3. Reklamacja powinna obejmować dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, a także przedmiot reklamacji, opis niezgodności z umową i datę jej stwierdzenia, żądanie związane z reklamacją. W przypadku braku którejś z ww. danych, Sprzedawca może poprosić Użytkownika o ich uzupełnienie, jeżeli rozpoznanie reklamacji nie jest możliwe.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Użytkownika albo SMS na podany przez Użytkownika nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.

 

XIV. Opinie

1. Klienci i Użytkownicy mają możliwość zamieszczać opinie na temat oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług w ramach Sklepu, w której zbierane są opinie od Klientów i innych użytkowników.

2. Opinie, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być zamieszczane zarówno przez zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników.

3. Sprzedawca nie weryfikuje ani nie zapewnia, by publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

 

XV. Dane osobowe

1. Dane przekazane przez Klienta lub użytkownika serwisu w ramach korzystania z usług w ramach Factoryprice.eu są przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika jest warunkiem zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych w celu zapisania do Newslettera jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie Newslettera przez Użytkownika.

3. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


XVI. Prawa własności intelektualnej

1. Prawa do zawartości strony internetowej Factoryprice.eu, w tym autorskie prawa majątkowe lub inne prawa własności intelektualnej, w szczególności do nazwy, domeny internetowej, znaków towarowych, zdjęć, opisów, układu graficznego strony, innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom, z którymi Sprzedawca współpracuje.

2. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odpowiednich przypadkach również ustawa o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca może zmienić treść Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiany w zakresie oferowanych usług, zmian w sposobie płatności, dostaw i zwrotów zakupionych Towarów.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Factoryprice.eu dostępnej pod adresem https://factoryprice.eu. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W przypadku Usług o charakterze ciągłym, , tj. usługi rejestracji i utrzymania Konta lub zapisu do Newslettera, zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 14 dni momentu poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać umowę o korzystanie z danej usługi w sposób wskazany w Regulaminie.

5. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowych dostarczanych w ramach Newslettera lub Usług Cyfrowych, tak by dalej były one zgodne z umową. Zmiana nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, wraz z informacją o terminie dokonania tej zmiany, jeżeli zmiana istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę o dostarczenie treści cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie.

6. Wszystkie spory związane lub wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

Formularz zwrotu Factoryprice.eu

 


Wersja regulaminu obowiązująca do 31.12.2022 roku

pixel